M.Husnan Lubis

Agama Islam yang diasaskan dengan dua kalimah syahadah berbahasa Arab. Bagi umat Islam yang tidak memahami bahasa Arab, dua kalimah syahadah diterjemhahkan  kedalam bahasa ibunda dan atau bahasa Nasionalnya. Dalam hal ini umat Islam yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kehidupan, dua kalimah syahadah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Terjemahan dua kalimah syahadah ke dalam bahasa melayu dirasa agak kurang tepat. Oleh itu tulisan ini bertujuan membincangkan perkara terjemahan dua kalimah syahadah ini yang telah berakar umbi di kalangan masyarakat Melayu Nusantara.

1. Pendahuluan.

            Agama Islam berkembang di Nusantara dibawa dan disebarkan oleh para Ulama dan penda`wah, sama ada ia penda`wah dari Nusantara sendriri maupun yang datang daripada tanah Arab. Ulama Nusantara yang mengembangkan Islam di Nusantara pada awalnya mereka belajar di tanah Arab. Mereka begitu menguasai dan mahir dengan bahasa Arab. Kemahiran dan penguasaan mereka terhadap bahasa Arab melebihi daripada penguasaan mereka terhadap bahasa Melayu pada masa awal-awal dahulu.

Mereka mempelajari tata bahasa pertama kali ialah tata bahasa Arab bukan tata bahasa Melayu. Ini sebab pada saat-saat Islam masuk dan berkembang di Nusantara, belum lagi ada satu sistem tata bahasa Melayu baku seperti sekarang ini bahkan bahasa Melayu sendiri pun belum tersusun seperti sekarang. Akan tetapi pada saat-saat itu para ulama Nusantara telah mempelajari dan mengusai bahasa dan tata bahasa Arab dengan sempurnanya. Akibatnya apabila mereka pulang belajar dari tanah Arab, secara langsung atau tidak langsung pengetahuan  mereka  tentang bahasa Arab dan tata bahasanya turut menyumbang kepada mempengaruhi dan mencorak bahasa Melayu. Pengaruh ini  sama ada ia dari segi tatabahasanya maupun kosa katanya. Ini terbukti dengan jelas dan kita tidak dapat menafikannya, bahawa kosa kata bahasa Melayu banyak yang diambil daripada kosa kata bahasa Arab. Ini lebih-lebih lagi apabila mereka bergerak  dan berjaya dalam mengasaskan dan mendirikan insitusi-insitusi pendidikan atau yang populer dengan Madarasah Islamiyah.

Ulama dan penda`wah Islam lalu mengajar masayarakat tentang ajaran  agama Islam menggunakan bahasa Melayu; iaitu, bahasa Melayu ibunda yang mereka perolehi semenjak daripada lahir. Pada masa yang sama, mereka tidak hanya bertumpu pada pendidikan dan pengajaran formal di madrasah, akan tetapi juga rajin menulis, banyak menyadur dan kreatif menterjemah kitab-kitab daripada bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu. Menterjemah merupakan salah satu budaya daripada ulama Nusantara zaman silam. Ini sudah pasti  dengan menggunakan gaya bahasa Melayu mereka sendiri. 

Insitusi pendidikan yang bergelar madarah ini sangat pesat pengaruh dan pekembangannya pada masa awal-awal Islam masuk ke Nusantara. Bahkan insitusi pendidikan terawal di nusantara secara formal ialah madarasah; yang di Aceh di sebut dengan “Dayah”, (Abdul Rahman: 1990). Pengaruh daripada insitusi-insitusi ini sampai sekarang masih lagi eksis dan banyak menyumbang kepada pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara. Madarasah sampai sekarang ini banyak lagi yang berfungsi secara konsisten, bahkan di Sumatera Utara-Indonesia, ada satu kecenderungan yang menunjukkan aras grafik meningkat para ibu-bapak yang menyekolahkan anaknya ke madarasah atau pesanteren.

            Berdirinya insitusi-insitusi pendidikan/madarasah ini membawa perubahan yang begitu signifikan terhadap kemajuan bahasa dan bangsa Melayu. Masyarakat Melayu Nusantara tahu menulis dan membaca;  yang pada masa itu disebut dengan “Tulisan Jawi” (bukan Rumi seperti sekarang ini), banyak disumbang oleh lembaga dan insitusi ini, (M.Husnan Lubis: 1998).

Pendidikan-pendidikan secara formal dan terprogram di Nusantara juga bermula di madarasah-madarah atau pesanteran ini. Program pendidikan agama dengan segala ilmu yang menyangkut dengannya pun diajarkan termasuklah sistem penterjemahan.

 2. Terjemahan Dua Kalimah Syahadah.

Kalimah syahadah atau kalimah toyyibah adalah salah satu daripada rukun Islam. Kalimah syahadah yang terdiri daripada dua kalimah (jumlah), merupakan  pengakuan yang mesti dizahirkan oleh seseorang muslim dengan lidahnya. Kemudian dibenarkan oleh hatinya serta dilaksanakan dengan anggota badannya. Kalimah syahadah yang menjadi asas utama dan yang paling pokok dari rukun Islam, mesti diucapkan oleh orang-orang Islam dengan berbahasa Arab. Akan tetapi bagi yang tidak faham dan mengetahui bahasa Arab; maka untuk sekedar mendekatkan pemahamannya atau  mendapatkan maksud dan maknanya, maka diterjemahkan kalimah syhadah ini ke dalam bahasa Melayu.

Terjemahan dua kalimah syahadah ini ke dalam bahasa Melayu seperti sekarang ini, kelihatan sedikit banyaknya  ada pengaruh dengan keadaan para ulama seperti diterangkan di atas. Mereka menterjemahkannya ke dalam bahasa Melayu, kelihatannya disesuaikan dengan keadaan semasa pada masa awal-awal Islam masuk ke Nusantara dalam konteks ini alam Melayu. Hasil terjemahannya saat ini perlu disemak kembali (semula), sebab kelihatan kesan terjemahannya  kurang tepat atau kurang sesuai. Memang, barangkali  ini adalah suatu kerja yang susah untuk memahamkannya kepada orang  banyak, sebab perkara ini telah berlaku dan diamalkan oleh  masyarakat Melayu Nusantara beratus-ratus tahun lamanya. Akan tetapi walaupun ia telah berlaku begitu lamanya, mungkin masyarakat kita kurang menyadari keadaan terjemahan kalimah ini selama ini.

Kata bahasa Arab syahadah; apabila dipadankan dengan padanan kata bahasa Melayu; iaitu, (syahada à naik saksi), kelihatan berlaku suatu kesan terjemahan yang kurang (under translations). Ini mengakibatkan tidak sampainya mesej/ maksud  atau makna yang sebenarnya daripada makna kata syahadah itu sendiri. Kata naik saksi membawa makna menjadi saksi; iaitu, menjadi saksi kepada  orang lain. Sebab kata naik mengandungi fitur makna; iaitu,[ +kerja], [+orang], [+berjalan], [+tinggi], [+tempat], [+tangga]. Kata saksi pula mengandungi fitur makna; [+kerja], [+orang], [+ucapan],[+melihat] dan [+pembela]. Oleh sebab itu pengertian yang ditimbulkan oleh kata naik saksi adalah menjadi saksi. Kata syahadah (Ar) pula menurut kamus Idris al-Marbawy bermakna; sumpah, mengaku atau pengakuan.

Dengan demikian syahadah adalah merupakan satu bentuk pengakuan yang dilafazkan oleh seseorang muslim. Syahadah; iaitu, pengakuan tidak sama makna atau maksudnya dengan naik saksi. Naik saksi bermakna menjadi saksi kepada sesuatu atau orang yang lain. Ini  boleh jadi membawa makna hanya melihat kepada satu bentuk kejadian atau sesuatu perkara. Akan tetapi   syahadah (pengakuan ) adalah satu bukti daripada satu keyakinan yang dilahirkan daripada hati nurani.   Terjemahan dua kalimah syahadah dengan: ” Saya naik saksi bahwa tiada Tuhan selain Allah” dan saya naik saksi bahwa Nabi Muhammad itu ialah Rasul Allah”, ini boleh jadi mengandungi makna atau interpretasi;  saya melihat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya melihat bahwa Nabi Muhammad itu ialah Rasul Allah, ini kalau kata syahada dipadankan dengan “naik saksi”.  Kata naik saksi sama dengan menjadi saksi. Menjadi saksi bermakna melihat sesuatu atau melihat kejadian. Ini ertinya  bahawa terjemahan dua kalimah syahadah yang selama ini kita pakai, kurang memenuhi sasaran atau maksud terjemahannya.

Dalam konteks kata syahadah terdapat agen dan sasaran (goal); yakni manusia sebagai agen, manakala Allah dan nabi Muhammad sebagai sasarannya. Di sini, agen ialah pelaku dan eksperienser. Dalam kata naik saksi dan kata syahadah (mengaku) terdapat perbezaan pada peranan (role) yang dimainkan dan dialami oleh agen (pelaku). Dalam kata naik saksi atau bersaksi; agen ialah[+pelaku,-eksperienser], manakala dalam kata syahadah (mengaku) agen ialah [+pelaku,+eksperienser]. Dengan demikian dari segi role (peranan agen) ternyata pemilihan kata naik saksi,atau bersaksi[2] sebagai terjemahan yang kurang sesuai.   Akan tetapi kalau kata syahadah itu tadi diterjemahkan atau dipadankan dengan kata “pengakuan“, ia akan menjadi: Saya mengaku bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya mengaku bahwa Nabi Muhammad itu ialah Rasul Allah.

Di sini berlakulah agen dan eksperieser sebagai peranan yang dimainkan oleh (rol dan agen). Ini kelihatan lebih memenuhi tuntutan daripada maksud dan makna daripada kalimah syadaha tersebut. Ini juga adalah satu bentuk makna pengakuan; iaitu, (beriman) yang lahir daripada hati yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. 

3. Kesimpulan.

            Terjemahan terhadap dua kalimah syahadah yang sudah diamalkan dan dipakai selama ini; adalah terjemahan yang kurang tepat dan kurang sesuai. Ini sebab tidak memenuhi mesej dan ianya terdapat perbedaan dari segi peranan agen yang dimainkan dan dialami oleh agen (pelaku). Ianya juga boleh membawa kepada makna dan interpretasi lain. Oleh karena itu Terjemahan Dua Kalimah Syahadah disarankan/cadangkan dan yang paling tepat ialah: Saya mengaku(beriman) bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya mengaku(beriman) bahwa Nabi Muhammad itu ialah Rasul Allah.

Sekian.

                                                          Bibliografi.

Azyumardi Azra, (1995). Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara  Abad XVII-XVIII Dan          Melacak Akar-Akar Pembaruan Pemikiran Islam Indonesia. Bandung, Mizan.

Abdul Rahman Hj Abdullah, (1990). Pemikiran Umat Islam di Nusantara. Kuala Lumpur.

Abdullah Hassan, (1979). Penterjemahan dan Penciptaan Istilah Saintifik, dalam Asmah Hj.Omar. Aspek Penterjemahan dan Interpretasi.

 Aim Gunawan,(1995). Penilaian Tanggapan Kesepadanan Dinamik. Persidangan

Badri Yatim, (2000). Sejarah Perkembangan Madarasah: Jakarta. Dep. Agama Rep.Indonesia.

 Firth , J.R. (1964). Papers in Linguistics, 1934-1951. London: Oxford University Press.

 Kamus Besar Bahasa Indonesia, (1988). Jakarta.: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

 Kempson, M. Ruth, (1991). Teori Semantik. (Terjemahan). Zaiton AB. Rahman. Kuala Lumpur.: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 Katz , J.J. dan Fodor, J.A.(1963). The Structure of A Semantic Theory.

 M.Husnan Lubis, (1998). Tulisan Jawi di Bahagian Utara Sumatera: Kekuatan, Kelemahan dan Pemulihannya. (Tesisis MA) Universiti Sains Malaysia.

 Mashudi Kader and Husnan Lubis, (1999). Malay/Indonesian Words From Quranic Source (Al-baqarah): An Analysis of Translation Choices And Strategies.” A paper presented at the 7th International Conference on Translation, Kuala Lumpur.: Malaysia.

 Muhammad Idris Abdur Rauf al-Marbawy,  (tt). Qamus Idris al-Marbawy. Jakarta.:Tsaqofatul Islamiyah.

Newmark, Peter, (1992). Pendekatan Penterjemahan. Kuala Lumpur.:  Dewan Bahasa dan Pustaka.

  

[1]. Kertas Kerja ini telah  dibentangkan Pada Persidangan Penterjemahan Antarabangsa ke-10 di Universiti Malaysia Sabah, (UMS) 2-4 Augustus 2005.

[2] .Naik sakasi dan bersaksi= Maknanya adalah sama saja.

Advertisements